Vážení rodiče, ráda bych Vás informovala, že dne 25. 5. 2020 se znovuotevře mateřská škola.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do MŠ do 18. 5. 2020 a doložit zdravotní stav dítěte čestným prohlášením první den nástupu do MŠ (formulář je možné si vytisknout v odkazu níže nebo vyzvednout po dohodě ve škole).

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

  • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.
  • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
  • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu (uvedené neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst).
  • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

V prostorách mateřské školy

  • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
  • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
  • Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každé dítě důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.
  • Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ (hřiště MŠ).

zast.ředitelka M. Jiráčková

Čestné prohlášení ke stažení.

Dále přikládáme dokument „Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020“ vypracovaný MŠMT, kde jsou uvedeny základní provozní podmínky mateřských škol po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení.